“Virtualization Technology”กับการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ Virtualization Technology หรือเทคโนโลยีเสมือนมีประโยชน์อย่างไร และการนำไปใช้งานจริงๆในโลกแห่งการทำธุรกิจนั้นมีอะไรกันบ้าง Virtualization Technology คืออะไร Virtualization Technology ในความหมายหรือใจความที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถแชร์ Resource เช่น CPU, Memory, Hard disk เป็นต้น ของคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องหรือมากกว่านั้น ให้สามารถรัน Software และ Application