ผู้นำผู้รู้ตื่น” Vigilant Leader ผู้นำตามสั่ง Leader A La Carte : รศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2552 พูดกันมานานแล้วว่าบุคคลซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำ เช่น CEO ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมักมองไม่เห็นหรือมองข้าม มีความสามารถในการหยั่งรู้ (Intuition) ในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง และท้ายที่สุดซึ่งสำคัญยิ่งก็คือ เมื่อมองเห็น