Value Management สำหรับธุรกิจปูนซีเมนต์ Source: ธเนศ ทักษิณวราจาร ปัจจุบันแนวคิดและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ในทุกธุรกิจเพื่อขับเคลื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการขนส่งสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูป จนถึงการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามกระแสของการแข่งขันทางธุรกิจ การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี และแรงกดดันจากผู้ขายและช่องทางการจัดจำหน่าย อาจทำให้ผู้ผลิตต้องประสบปัญหาผลประกอบการที่ตกต่ำลง และลูกค้าเริ่มเปลี่ยนตราสินค้า (Brand Switching) มากขึ้น หากผู้ผลิตไม่วางแผนกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน(Sustainable Development) ที่ดีพอ โดยเฉพาะในเรื่อง การบริหารคุณค่า (Value Management)แนวคิดเรื่องการบริหารคุณค่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสร้างความสมดุลระหว่างผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้จัด