ความแตกต่างของ VAเเละVE Value Analysis – VA = การวิเคราะห์คุณค่า Value Engineering – VE = วิศวกรรมคุณค่า เป็นเทคนิคที่มีจุดมุ่งหมายในการลดต้นทุน ในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต เทคนิคการจัดการ VE/VA เป็นเทคนิคการจัดการเชิงสร้างสรรค์เพื่อสามารถเข้าถึงปัญหาจากมุมมองในด้านหน้าที่ (Function) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต ต่างนำเทคนิคการ จัดการ VE