10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก 1. วัดเหนือเมฆ หรือ Paro Taktsang Tiger’s Nest, Bhutan วัด Taktshang แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Tiger’s Nest” ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงในประเทศภูฏาน (Bhutan) ซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่เป็นพุทธแบบมหายาน ผมคงยังไม่เล่ารายละเอียดอะไรมาก เกี่ยวกับประเทศภูฏาน ในเรื่องนี้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ ตอนนี้ก็ได้รับข่าวสารของภูฏานกันมากพอสมควร ด้วยสาเหตุจากความนิยมใน เจ้าชายจิ๊กมี่ ที่บัดนี้ได้ขึ้นครองราชย์