การนำระบบ Supply Chain Management (SCM) มาใช้ในธุรกิจ SMEs จากบทความที่แล้วเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส ์และการบริหารห่วงโซอุปทาน ที่อธิบายความหมายและความแตกต่างของทั้ง 2 คำนี้แล้ว คร่าวนี้จะมาพูดถึงการนำระบบห่วงโซอุปทานมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเอสเอ็มอี โดยธุรกิจที่เหมาะที่จะนำระบบ Supply Chain Management เข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ จะมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง 2) ความต้องการสินค้าของลูกค้ามีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3) ผลิตภัณฑ์/สินค้ามีวงจรชีวิตสั้น ซึ่งก็เป็นลักษณะหลักๆของธุรกิจเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม