Tag: Supply Chain

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีดีไซน์

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีดีไซน์ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัว ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากต่อการคาดการณ์ สินค้าหลายประเภทเริ่มจะมีวงจรชีวิตที่สั้นลง นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าและบริการ ที่มีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยมากยิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ กลายมาเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของธุรกิจไปแล้ว หากพิจารณาจากบริบทของการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งดีไซน์ (Corporation of Design) ที่มีองค์ประกอบร่วม 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ จะพบว่า แนวคิด “ดีไซน์” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ การจัดการโลจิสติกส์ต้องอาศัยการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว
Read More

Supply Chain Best Practice กลยุทธ์องค์กร

Supply Chain Best Practice กลยุทธ์องค์กร Source: ธนิต โสรัตน์ การที่จะนำระบบ Logistics – Supply Chain ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในภาคธุรกิจ จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ในการนำระบบการจัดการโซ่อุปทานโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า “Best Practice Strategy Plan” ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยต้องตั้งเป้าหมายให้สามารถแข่งขันได้ในระดับการค้า สากล รวมถึง การนำการจัดการ Supply Practice ไปใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบและมีดรรชนีชี้วัด
Read More

Apparel Logistics & Supply Chain Management 3

Apparel Logistics & Supply Chain Management 3 Source: มนัญญา อะทาโส Kerry Logistics เพิ่มมูลค่าในโซ่อุปทาน ติดปีกให้ OEM ไทย เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยโมเดลบริหารโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ระบุช่วยลูกค้าเจ้าของแบรนด์ลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวม พร้อมติดปีกสร้างความได้เปรียบคู่แข่งให้ผู้รับจ้างผลิตเสื้อผ้าคนไทย อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์ในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการบริหารโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนมาก เพราะต้องรองรับกับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของสินค้าแฟชั่น
Read More

Apparel Logistics & Supply Chain Management 2

Apparel Logistics & Supply Chain Management 2 Source: มนัญญา อะทาโส อุตฯ เครื่องนุ่งห่มไทยตื่นตัวเร่งปรับระบบโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งไทยเร่งปรับกระบวนการทำงาน ดึงแนวคิดการบริหารระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนมาใช้ ชี้ขั้นแรกต้องบริหารระบบภายในองค์กรให้ดีก่อน ปัญหาหลักในการบริหารโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย คือ ขาดข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการทำงาน ทำให้มีปัญหาในกระบวนการผลิต ต้นทุนในการขนส่งสูง เพราะการขนส่งส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นการขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว ซึ่งมีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมทั้งสิ้น ทั้งนี้ คาดว่าต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่ประมาณ
Read More

Apparel Logistics & Supply Chain Management 1

Apparel Logistics & Supply Chain Management 1 Source: มนัญญา อะทาโส ช่องโหว่สิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่มไทย เน้นบินเดี่ยว ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเร่งยกเครื่องระบบโลจิสติกส์-ซัพพลายเชนทั้งใน และนอกองค์กร แต่ภาพรวมยังเกิดยาก เหตุยังขาดการร่วมมือและระบบไอทีเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้สูญเสียเวลา และต้นทุนดำเนินการสูง อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งไทยเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก ทว่านับจากปี 2548-2550 ที่ประเทศผู้นำเข้าสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ยกเลิกการจำกัดโควต้านำเข้า
Read More

Green Supply Chain เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Green Supply Chain เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Source: Logisticsdigest /ชุมพล มณฑาทิพย์กุล ในปัจจุบันนี้หลักการของ “Industrial Ecology (นิเวศน์อุตสาหกรรม)” จะเป็นที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามรณรงค์ ส่งเสริม หรือออกระเบียบข้อบังคับ (Directive) ให้สถานประกอบการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด การเคลื่อนย้ายจัดเก็บและจัดส่งที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการนำสินค้าที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่หรือฝังกลบ ทั้งหมดนี้เกิดจากสภาวะโลกร้อน (Global
Read More

เทรนด์ร้อน แพคเกจจิ้ง ค้าทั่วโลกชู ?เซฟคอร์ส & เซฟตี้? หัวใจหลัก

เทรนด์ร้อน แพคเกจจิ้ง ค้าทั่วโลกชู ?เซฟคอร์ส & เซฟตี้? หัวใจหลัก Source: Administrator ผู้ส่งออกทั่วโลกกระตุ้นยอดขาย-ลดต้นทุน เน้นพัฒนาแพคเกจจิ้ง ระบุอนาคตผู้ส่งออกเจอศึกหนัก ต่างชาติออกกฎเหล็กห้ามนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เชื่อหลังเปิดเสรีการค้าผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อแข่งกับประเทศคู่ค้าได้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์นับว่าส่งผลต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก เพราะเป้าหมายของการขนส่งคือการทำให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย และสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเมื่อสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าจะต้องไม่เป็นภาระในการนำไปกำจัดหรือทำลายกับผู้ขนส่งหรือผู้บริโภค เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดและถูกต้องตามสภาพของสินค้า ปัจจุบันในบางประเทศได้ออกกฎเหล็กห้ามนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่บรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายเท่านั้น แต่ยังบวกรวมถึงบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งด้วย ซึ่งผู้ผลิตและส่งออกที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศนั้นๆ ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยได้มีการนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาการค้าเสรี ซึ่งได้ประเทศพัฒนาแล้วได้กำหนดกฎระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดเชื่อมโยงไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Read More

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME   Source – Dept. of Industrial Promotion (Th/Eng) Friday, February 04, 2005  14:51 57305 XTHAI XECON XCOMMER V%GOVL P%DIP           สภาพการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและผันผวนมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามส่วนผสมการตลาด พบว่าความสามารถในการสร้างความแตกต่างของสินค้ากลับไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เพราะความหลากหลายของสินค้าที่ออกสู่ตลาด รวมถึงการแข่งขันด้านราคา กลับส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในตลาดทั้งหมด
Read More