Economize Your Storage “ความคุ้มค่าของระบบจัดเก็บข้อมูล” Source: corepeak.com ด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนในขณะนี้ ทำให้หลายบริษัทหันมายึดแนวทางอนุรักษ์นิยมและไม่เต็มใจที่จะใช้จ่ายในด้านใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม วิกฤตครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการตรวจสอบการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และการนำกลยุทธ์ต่างๆ ที่ทำให้ ‘ได้งานมากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง’ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานฉบับนี้เน้นไปที่เทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลและให้มุมมองของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ต่อการจัดการต้นทุนของระบบจัดเก็บข้อมูล ซึ่งนั่นจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวด้วย นายฮิว โยชิดะ รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) บริษัท