Slip Credit ใช้หักภาษีได้หรือเปล่า …. ? ทุกวันนี้บัตรเครดิตได้กระจายสู่มือผู้บริโภคค่อนข้างมากหลายล้านใบ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีงานทำ มีรายได้ประจำในประเทศไทยของเราจึงถือบัตรเครดิตเกือบแทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้ออกรายการส่งเสริมการขายยั่วยุให้ถือบัตรมากขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรี สะสมแต้มจากการใช้บัตรเครดิต ทำให้บางคนถือบัตรเครดิต 3-5 ใบที่ออกโดยสถาบันการเงิน และไม่ใช่สถาบันการเงิน (NON-BANK) เนื่องจากการออกบัตรเครดิตกำหนดรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ทำให้บางรายมีบัตรเครดิตหลายใบแต่บริหารไม่เป็นก่อหนี้ยืมสินจากบัตรเครดิตเป็นจำนวนมาก ผลสุดท้ายก็ต้องถูกฟ้องร้องหนี้ที่ก่อจากบัตรเครดิตเกินตัว การใช้บัตรเครดิตจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่ายคือ 1. “ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต”