เกษียรแล้ว เคยเป็นหัวหน้า Templeton Investment Management. รูปแบบการลงทุน เน้นการลงทุนแบบเน้นคุณค่ากระจายทั่วโลก