ใจบริการสร้างได้อย่างไร วันที่ : 6 พฤษภาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด งานบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของทั้งภาคธุรกิจที่มี “ลูกค้า”เป็นผู้รับบริการ และในภาครัฐที่มีหน้าที่บริการ “ประชาชน” โดยขอบเขตของงานบริการนั้น ไม่เพียงเฉพาะกับบุคคลภายนอกองค์กรเท่านั้นแต่รวมไปบุคลากรภายในด้วย อาทิ การประสานงานข้ามฝ่ายในการขอข้อมูลต่าง ๆ การให้บริการของฝ่ายบุคคล ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่องานด้านบริการกันอย่างกว้างขวาง เพราะส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ในการช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรของลูกค้าหรือผู้มาติดต่องาน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่า งานด้านการบริการถูกจัดลำดับความสำคัญไว้ในอันดับต้น ๆ