ตรวจพบการแพร่กระจาย Scam บน Facebook พบการแพร่กระจาย Scam บน Facebook โดยอาศัยความสนใจว่าผู้ใช้งานที่ต้องการรู้ว่าตนเองโพส Status ใดเป็นอันแรกของการใช้งาน Facebook ซึ่งนอกจากจะโพสข้อความ Scam บนหน้ากระดานข้อความแล้ว ยังแนบลิงค์และชักชวนผู้อื่นที่สนอยากจะรู้เช่นกันเพื่อให้คลิกหากสนใจ แต่ลิงค์ดังกล่าวจะ redirect ผู้ใช้งานไปยัง Application ปลอม ซึ่งถาม Permission เพื่อให้ Application ดังกล่าวสามารถเข้าถึง Profile ของผู้ใช้งาน