โรคหัดเยอรมันหรือรูเบลล่า (Rubella) • คุณภาพชีวิต แนะเลี่ยงสัมผัสผู้ป่วย ไอใช้หน้ากากอนามัย โรคหัดเยอรมัน เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอาการไข้และผื่นทั่วตัว ในเด็กส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่เป็นโรคที่มีความสำคัญเพราะถ้าสตรีมีครรภ์เป็นโรคหัดเยอรมันในระยะ 3-4 เดือนแรก เชื้อไวรัสจะผ่านไปยังทารกในครรภ์ ทำให้เกิดความพิการทางหู ตา หัวใจ และสมอง โรคหัดเยอรมันสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Rubella ระยะฟักตัวของโรค ประมาณ 14-21 วัน เฉลี่ย 16-18