PANUS Assembly” Change to be Logistics Solution Provider Source: LogisticsDigest รุกแตกไลน์ธุรกิจ-ตั้งเป้าขยายตลาดอาเซียน “พนัส แอสเซมบลีย์” ผู้นำก้าวย่างด้านนวัตกรรม-ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพาหนะ ระบบ และอุปกรณ์เคลื่อนย้าย พลิกบทบาทจากผู้ผลิตมุ่งสู่ Logistics Provider ตั้งเป้า 5 ปี ขยายศูนย์บริการทั่วประเทศ พร้อมรุกตลาดอาเซียน จากวิกฤติเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองหาอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยมองเห็นความสำคัญนี้