Inside out or Outside in Approach? สัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงขณะที่ดิฉันกำลังนำเสนองานเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้กับลูกค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดิฉันได้ถูกผู้บริหารองค์กรแห่งนี้ Challenge ด้วยคำถามว่า ดิฉันจะฝึกอบรมหรือจัด Workshop เรื่องนี้อย่างไรให้ได้ผลต่อองค์กรของเขา ที่มาที่ไปที่ผู้บริหาร Challenge ด้วยคำถามนี้ เพราะองค์กรของท่านเคยมีประสบการณ์การจัดฝึกอบรมเรื่อง Leadership มาหนหนึ่ง และเคยจัดทำเรื่อง Balanced Scorecard/KPI มาหนหนึ่ง ก็เลยเกิดการเปรียบเทียบกัน ผู้บริหารเกิดความรู้สึกว่าการฝึกอบรม Leadership