Tag: NAV

ลงทุน : NAV (Net Asset Value) คืออะไร

NAV หรือ Net Asset Value คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งคำนวนจากทรัพย์สินทั้งหมดรวมผลประโยชน์ต่างๆของกองทุนรวม หักค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมดของกองทุนจนเหลือสุทธิ แล้วจึงนำมาคำนวนต่อหน่วยลงทุนได้ราคา NAV ต่อหน่วยลงทุน
Read More