กองทุนเปิด, กองทุนปิด เป็นการแตกประเภทมาจากกองทุนรวม โดยแบ่งตามลักษณะของการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุน ซึ่งการเลือกลงทุนในแต่ละประเภทนั้นอยู่ที่รูปแบบการลงทุนของนักลงทุน เช่น มีเงินเย็นต้องการเล่นยาว หรือต้องการเล่นระยะสั้นสามารถไถ่ถอนได้ตามความต้องการ เป็นต้น