“Mobile Music” อนาคตอุตสาหกรรมดนตรีหรือ ? การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ผสานเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เคเบิ้ลทีวี โทรทัศน์ วิทยุ วอล์คแมน กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ เข้าด้วยกัน คือการ convergence โลกของ consumer electronic เข้ากับโลกของ information technology เป็นการปฏิวัติทางดิจิตอลที่ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ธุรกิจฟิลม์ถ่ายรูปแทบถึงกาลอวสาน ธุรกิจกล้องถ่ายรูปหันมาผลิตกล้องดิจิตอลแทนกล้องใช้ฟิลม์ ฯลฯ เช่นเดียวกับธุรกิจซีดีที่มูลค่าทางการตลาดลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในช่วง