MLM หลักการของ Tree Diagram               สำหรับบุคคลหลายคนที่ไม่เข้ามาสู่ธุรกิจ MLM มีเหตุผลสำคัญข้อหนึ่ง คือ ไม่ค่อยรู้จักใคร  ไม่รู้จะไปขายใคร  เลยคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อม    คำถามนี้  ผมได้ถามเพื่อนของผมว่า  เขาคิดอย่างไร?  ซึ่งเพื่อนของผมอธิบายว่า  เราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนเยอะๆ ก็ได้ เพราะว่า เราใช้หลัก Tree Diagram ซึ่งหัวใจของมัน ก็คือ เราใช้คนรู้จักของคนรู้จักเป็นตัวขยาย ฐานลูกค้าออกไปได้เรื่อยๆ ประมาณนี้