กองทุนรวมประเภทนี้เป็นการระดมทุนเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, ตั๋วเงินคลัง, หุ้นกู้ของภาคเอกชน, เงินฝากประเภทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงน้อยไม่ผันผวนเหมือนการลงทุนในตราสารทุน ทำให้ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนแต่ก็จะมีอัตราส่วนการตอบแทนน้อยตามไปด้วย จึงเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นความมั่นคง ปลอดภัย (Play Safe Play Sabuy)