ไขมัน (Lipid) ไขมันเป็นอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ แต่ละลายได้ดีในน้ำมันและไขมันด้วยกันเอง วนประกอบที่สำคัญของสารจำพวกไขมันคือ กรดไขมัน (Fatty acid) ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นใช้เองได้ หรือสังเคราะห์ได้ไม่เพียงพอ ต้องได้รับเพิ่มขึ้นจากอาหาร ดังนั้นจึงเรียกกรดไขมันไม่อิ่มตัวว่ากรดไขมันจำเป็น (Essential fatty acid) ซึ่งจะได้มาจากไขมันในพืชเป็นส่วนใหญ่ เช่น น้ำมันรำ