Tag: ISO : 9001

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ?

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ? ขอนำเสนอแนวทางในการนำระบบ ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการสู้กับภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ISO 9001 ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ? ISO 9001 ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เพราะยุ่งยาก ขั้นตอนมากขึ้น ISO 9001 ทำแล้วไม่เห็นประโยชน์อะไร นอกจากเอา Cert. ไปขายของ คำถามดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยคขององค์การที่ยังไม่เข้าใจถึงหลักการของระบบบริหารคุณภาพ และตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO
Read More

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ?

ISO : 9001 ช่วยท่านลดต้นทุนได้อย่างไร ? ขอนำเสนอแนวทางในการนำระบบ ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการสู้กับภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ISO 9001 ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ? ISO 9001 ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เพราะยุ่งยาก ขั้นตอนมากขึ้น ISO 9001 ทำแล้วไม่เห็นประโยชน์อะไร นอกจากเอา Cert. ไปขายของ คำถามดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยคขององค์การที่ยังไม่เข้าใจถึงหลักการของระบบบริหารคุณภาพ และตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO
Read More