การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 การดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กระแสตื่นตัวตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ ถูกนำมาใช้จัดการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด โดยองค์กรต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสารและนำไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการน้ำเสีย/มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะ/กากของเสีย เป็นต้น ต่อจากนั้น ต้องมีการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกัน โดยองค์กรส่วนใหญ่มักจะจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องกัน และตรวจสอบการทำงานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร เช่น การจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการหากรั่วไหลของสารเคมี การป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด