Tag: IMC

กลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอี (ตอน 2) (Strategic IMC for SMEs)

กลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอี (ตอน 2) (Strategic IMC for SMEs) ในฉบับที่แล้วผู้เขียนกล่าวถึงเครื่องมือไอเอ็มซีที่ใช้กำหนดขอบเขตลูกค้าเป้าหมาย ทั้งการร่วมงานแสดงสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ส่วนในฉบับนี้ขอเขียนถึงเครื่องมือที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันอีกสองเครื่องมือเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตลูกค้าเป้าหมายต่อจากตอนที่ผ่านมา 4. การทำกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นเครื่องมือไอเอ็มซีที่เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในระดับรากหญ้า (Grass-Roots) ของธุรกิจเอสเอ็มอีได้เป็นอย่างดี โดยผ่านกิจกรรมที่แฝงในวิถีชีวิตได้อย่างกลมกลืนโดยที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่รู้สึกว่ากำลังถูกยัดเยียดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและชักจูงให้ซื้อสินค้าแต่อย่างใด เช่น การนำสินค้าเข้าร่วมงาน กาชาดของจังหวัด การร่วมออกร้านกับสินค้า OTOP เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับจังหวัดในงานประเพณี เป็นต้น
Read More

กลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอี (Strategic IMC for SMEs) (1)

กลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอี (Strategic IMC for SMEs) ผู้เขียนมีโอกาสไปบรรยายในหลายองค์กร และคำถามยอดฮิตที่มักถูกถามเสมอจากผู้เข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาก็คือ กลยุทธ์ไอเอ็มซีใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นหรือไม่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ไม่ค่อยมีงบประมาณสามารถใช้กลยุทธ์ไอเอ็มซีได้หรือไม่ เมื่อไรอาจารย์จะเขียนกลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอีในนิตยสาร BrandAge บ้าง เป็นต้น ดังนั้น ในฉบับนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสกล่าวถึงกลยุทธ์ไอเอ็มซีกับธุรกิจเอสเอ็มอีตามคำเรียกร้องและเพื่อให้ผู้อ่านประจำในคอลัมน์นี้ได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงจะเขียนเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันไป ก่อนอื่นขอเกริ่นนำเรื่องธุรกิจเอสเอ็มอีให้เข้าใจเสียก่อน ต่อจากนั้นจึงจะเขียนถึงเรื่องราวความสำคัญของกลยุทธ์ไอเอ็มซีที่เหมาะสมกับธุรกิจนี้ในฉบับต่อๆ ไป ปกติแล้วมักมีปัญหาและข้อสังเกตในเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอีมากมายแต่ผู้เขียนขอสรุป ดังนี้ 1. ลูกค้าเป้าหมายยังไม่รู้จักสินค้าในธุรกิจเอสเอ็มอีเท่าที่ควรจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้ 2. ลูกค้าเป้าหมายมักจะระมัดระวังและไตร่ตรองมากเป็นพิเศษกับการซื้อสินค้าจากธุรกิจเอสเอ็มอี 3.
Read More

คุณค่าของกลยุทธ์ไอเอ็มซี (The Value of IMC Strategy)

คุณค่าของกลยุทธ์ไอเอ็มซี (The Value of IMC Strategy) มักมีคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ไอเอ็มซีว่า “ทำไมกลยุทธ์ไอเอ็มซีจึงมีความสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายถึงความสำเร็จของการตลาดได้” สำหรับคุณค่าต่างๆ ของกลยุทธ์ไอเอ็มซีที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยหลายอย่างที่ต่างก็ส่งผลต่อความเชื่อมโยงและมีความสำคัญที่ตอบรับกับการเพิ่มขึ้นของความนิยมในกระแสบูรณาการที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เวิร์ลไวด์เว็บ และการสื่อสารที่ได้ผันแปรเข้าสู่โลกของยุคสารสนเทศ (Information Age) กันมากขึ้นที่ทำให้นักการตลาดสมัยใหม่ต้องฟันฝ่าความท้าทายในอนาคตที่ไม่เพียงแค่การใช้ความพยายามเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญกับความพยายามที่จะพังทลายข้อมูล ความคิด และข่าวสารที่มีมากมาย โดยอาศัยการบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตราสินค้าและองค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เสมือนกับที่ตราสินค้าที่เป็นผู้นำในตลาดกำลังปฏิบัติและดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน สำหรับคุณค่าของกลยุทธ์ไอเอ็มซีนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 1. เกิดการพัฒนาการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development of
Read More