Tag: HR

อย่าขัดแย้งเมื่อแก้ปัญหาเดียวกัน

อย่าขัดแย้งเมื่อแก้ปัญหาเดียวกัน วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ในช่วงเวลาที่ต้องมีการตัดสินใจทำสิ่งใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติ มักนำไปสู่ความคิดเห็นที่แยกออกเป็น 2 ฝ่าย…เห็นด้วย กับ ไม่เห็นด้วย ซึ่งตามมาด้วยการอ้างเหตุผลและหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนความคิดเห็นของตน ตัวอย่างที่เราคงเคยเห็น ได้แก่ ในการพิจารณาโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า มักมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายรัฐบาลเห็นควรว่าต้องสร้าง แต่กลุ่มชาวบ้านและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดค้านหัวชนฝา ไม่ให้สร้างเด็ดขาด เราคงพบว่า เรื่องนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพึงพอใจได้ หากเลือกสร้างย่อมมีปัญหากับกลุ่มต่อต้าน
Read More

ปรับความเข้าใจแบบใช้คนกลาง

ปรับความเข้าใจแบบใช้คนกลาง วันที่ : 15 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ หากความขัดแย้งเกิดจากการมีความคิดเห็นแตกต่าง หรือเป็นความขัดแย้งที่เกิดความเข้าใจผิดกัน ความเข้าใจไม่ตรงกัน การพูดคุยปรับความเข้าใจกันระหว่างคู่กรณีจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อันที่จริง การพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน ควรจะทำทุกกรณีของความขัดแย้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และมีการปรับความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากองค์กรมีวัฒนธรรมในการสื่อสารที่โปร่งใสอยู่แล้ว การให้คู่กรณีมาปรับความเข้าใจกันคงทำได้ไม่ยากมาก แต่หากองค์กรมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่ไม่ดีนัก การพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจ จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำในการคุยเพื่อปรับความเข้าใจกัน ได้แก่ การหาคนกลาง หรือ ผู้ไกล่เกลี่ย
Read More

อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด

อัพเกรดบุคลากร… ปัจจัยขับเคลื่อนฮาร์วาร์ด วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นหัวใจหลักของฮาร์วาร์ดในการก่อเกิดความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งไม่เพียงแค่การพัฒนาที่กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาตัวพนักงาน (staff) แต่ละบุคคลที่อยู่ในประชาคมฮาร์วาร์ด ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาคุณภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะมีศูนย์ที่เรียกว่า Harvard’s
Read More

ไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดความขัดแย้ง

ไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดความขัดแย้ง Promote equality to ease the conflict ท่ามกลางสถานการณ์การย้ายพรรคเพื่อหาหลักแหล่งที่มั่นคงของบรรดานักการเมืองในขณะนี้ อาจเป็นภาพที่เห็นชัดเจนเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่ไม่สามารถผสานผลประโยชน์ภายในพรรค เนื่องจากหัวหน้าพรรคขาดความสามารถในการพิจารณาส่งผู้สมัครลงในแต่ละเขต ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขากันเอง อาจรุนแรงไปถึงการใส่ร้ายป้ายสีกันในพรรคด้วย เมื่อผู้สมัครหลายคนไม่สามารถทนอยู่ภายใต้บรรยากาศความขัดแย้ง จึงแสดงออกทางการเมือง เช่น การลาออกจากพรรค การย้ายพรรค เป็นต้น โดยทั่วไปลักษณะการขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องมีพื้นฐานความสัมพันธ์กับบุคคลบางกลุ่มในพรรคมาก่อน เพื่อเป็นฐานเสียงสนับสนุนบุคคลที่กลุ่มตนเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้นำสูงสุดของพรรค ทำให้มีคนบางกลุ่มที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับหัวหน้าพรรคมากกว่าคนบางกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานความสัมพันธ์กันมาในอดีต เป็นเหตุให้ช่วงการคัดเลือกผู้สมัครลงเขตเลือกตั้งนั้น หัวหน้าพรรคมักพิจารณาเลือกคนที่ตนใกล้ชิดสนิทสนมก่อน รวมถึงเรื่องชาติตระกูล
Read More

มุ่งประเด็นขัดแย้ง มิใช่ ‘คู่ขัดแย้ง’

มุ่งประเด็นขัดแย้ง มิใช่ ‘คู่ขัดแย้ง’ วันที่ : 18 กรกฎาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ ในที่ประชุมแห่งหนึ่ง ผู้จัดการได้นำเสนอแนวคิดว่า “ในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร ควรเปลี่ยนอัตราการจ่ายค่าจ้างใหม่ โดยประเมินตามผลงานที่แต่ละคนทำ เพื่อกระตุ้นให้คนทำงานมากขึ้น” พนักงานคนหนึ่งได้แย้งว่า “ผมคิดว่าการจ่ายค่าจ้างในลักษณะเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ผมเสนอว่าหากต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ ควรเน้นการทำงานเป็นทีม มีการแข่งขันกันภายในทีมและระหว่างทีม รวมทั้งมีการฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง องค์กรน่าจะพัฒนาได้ก้าวหน้ามากกว่าการทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว” คนในที่ประชุมค่อนข้างเห็นด้วยกับความคิดของพนักงานคนนี้
Read More

งานอาสาสมัคร…สร้างคนสร้างองค์กร

งานอาสาสมัคร…สร้างคนสร้างองค์กร วันที่ : 2 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด เมื่อพูดถึงงานอาสาสมัคร เรามักนึกถึงการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรเอกชน เอ็นจีโอ หรือคิดถึงกิจกรรมเมื่อตอนเป็นนักศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาตามจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่อยู่ตามชมรมต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เมื่อเราก้าวสู่วัยทำงานกลับพบว่างานสาอาสมัครเหล่านี้ช่างเป็นเรื่องไกลตัวกับสภาพการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคธุรกิจที่เป้าหมายหลักคือการมุ่งผลกำไรสูงสุด มิใช่เพื่อการทำประโยชน์ให้สังคม ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วหากองค์กรในภาคธุรกิจได้มีส่วนในการจัดสรรผลกำไรบางส่วนกลับคืนสู่สังคม ดังเช่น หลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CRS :
Read More

พูดอย่างไรให้ “ได้งาน”

พูดอย่างไรให้ “ได้งาน” วันที่ : 13 ตุลาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารงานอัพเกรด ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com ในทุกวันนี้เราทุกคนต่างต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือคนภายนอกหน่วยงาน หลายครั้งการทำงานประสบความล้มเหลวเกิดเนื่องจากปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เพราะความสำเร็จของงานจำนวนมากขึ้นอยู่กับการประสานงานและการให้ความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เป็นเสมือนกาวเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานให้ทำงานร่วมมือกันอย่างราบรื่นก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะหนึ่งคือการสื่อสาร
Read More

ทำงานอย่างไรให้เข้าขากับ “เจ้านาย”

ทำงานอย่างไรให้เข้าขากับ “เจ้านาย” วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารงานอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการคือ การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับหัวหน้างานที่มีลักษณะเป็นทีมงานเดียวกัน ความร่วมมือในลักษณะทีมงานจะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ในโลกการทำงานจริง เราอาจหลีกไม่พ้นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน ซึ่งอาจเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น มีทัศนคติความคิดเห็นไม่ตรงกัน การไม่ยอมรับนับถือหัวหน้างาน
Read More

เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ : 9 มิถุนายน 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารงานอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com จากบทความตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการบริหารคือ การที่งานจำนวนมากมากระจุกตัวอยู่ที่ผู้บริหาร ซึ่งอาจเกิดในสองลักษณะ ลักษณะแรกคือ เรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานขององค์กรล้วนขึ้นกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ยิ่งองค์กรใหญ่ขึ้น สายการบังคับบัญชายิ่งยาวขึ้น ขั้นตอนต่าง ๆ
Read More

กับดัก KPI องค์กรล่มสลาย

กับดัก KPI องค์กรล่มสลาย การใช้ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อให้องค์กรล่มสลายนั้นง่ายนิดเดียว ผมเชื่อว่า ในหลายองค์กร ได้มีการนำ KPI มาใช้ในการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่เพราะว่า คนเป็นผู้ใช้ สิ่งดีๆที่มีคนคิดค้น คิดขึ้นมาใช้ เพื่อทำให้องค์กรของเราดีขึ้น กลับกลายมาเป็นเครื่องมือ ที่นำมาซึ่งการสร้างความแตกแยกให้กับทีมงานได้ แม้ว่าเราจะมีการนำ Balance Scorecard มาใช้เพื่อชี้นำเราให้รู้ว่า สิ่งใด งานใด สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
Read More