คุม ‘ฮีโมฟีเลีย’ โรคเฉพาะชาย • คุณภาพชีวิต ปล่อยทิ้งอาจถึงกับชีวิต ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือที่เรียกว่า “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ประจำปี 2549 และ 2550 ที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาต่างๆ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากในจำนวนนี้รวมถึงนักวิจัยที่มีผลงานเกี่ยวกับโรคเฉพาะสำหรับผู้ชายที่เรียกว่า “โรคฮีโมฟีเลีย” ด้วยเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลและช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปรกติทั่วไปได้ “โรคฮีโมฟีเลีย” (Hemophilia)