โลจิสติกส์ใน “โลกของ Healthcare”   โดย รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล         เมื่อวันที่ 6-9 ต.ค. 52 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานประชุม “Global GS1 Healthcare Conference” จัดโดย GS1 Global ร่วมกับ Hongkong