Tag: Happy Workplace

การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้เพื่อสร้างความสุขในการทํางาน (Happy Workplace)

การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้เพื่อสร้างความสุขในการทํางาน (Happy Workplace) โดย วีระ กุลเพ็ง ในฉบับที่แล้วผู้เขียนได้อธิบายถึง การบริหารคนให้มีความสอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจใน สภาวะปัจจุบัน ซึ่งองค์การบางแห่งได้ผ่านยุคต่างๆ มาโดยเริ่มตั้งแต่ ยุคเกษตรกรรม ยุค อุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ และยุคการจัดการความรู้ จนกระทั่งมาในขณะนี้เราก้าวเข้าสู่ยุคหลัง การจัดการความรู้ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงควรจะมีบทบาทในการบริหารองค์การให้มีความ สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อเราเข้าสู่ยุคหลังการจัดการความรู้ นั้นเราเตรียมพร้อมเข้าสู่ สังคมการดูแล เอาใจใส่ การมี ส่วนร่วมช่วยเหลือ และช่วยคิดช่วยทํา ซึ่งกันและกัน
Read More

Happy Workplace: เติมความสุขแบบพอเพียงในที่ทำงาน

Happy Workplace: เติมความสุขแบบพอเพียงในที่ทำงาน • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น องค์กรแห่งความสุข ที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กว่า 8 ชั่วโมง ใน 1 วัน หรือ 1 ใน 3 ของแต่ละวันของแต่ละคนถูกใช้ไปกับการทำงาน หากเริ่มทำงานตอนอายุ 20 ต้นๆ และทำต่อเนื่องไปจนอายุ 60 ปี เท่ากับเราใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตไปกับการทำงาน ดังนั้นหากกว่าครึ่งชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุข
Read More