Tag: FTA

AEC : FTA กับการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการด้านโลจิสติกส์

AEC : FTA กับการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการด้านโลจิสติกส์  เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องอยู่กับด้านการให้บริการขนส่ง คิดเป็นต้นทุนประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด ดังนั้น ภาคการขนส่งจึงมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , การค้า , การท่องเที่ยว มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ธุรกิจและสังคม โดยภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจต่อการพัฒนาบริการขนส่ง ซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งของโลจิสติกส์ เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งของภาคธุรกิจและของประเทศ การที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดทำเขตการค้าเสรีระดับทวิภาคี ซึ่งได้มีนโยบายในการให้ผู้ประกอบการต่างชาติให้สามารถเข้ามาลงทุนและทำธุรกิจด้านขนส่งได้สะดวกกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งก็เป็นผลจากการถูกผลักดันจากประเทศคู่เจรจา โดยเฉพาะการเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องการให้ประเทศไทยเปิดเสรีด้านการขนส่งทั้งทางบก , ทางน้ำ
Read More

AEC : Roadmap บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน

Roadmap บริการโลจิสติกส์ในอาเซียน บริการโลจิสติกส์ครอบคลุมสาขาบริการย่อยจำนวนมาก อาทิ การขนส่ง การรับจัดการขนส่ง ตัวแทนออกของ ท่าขนส่ง คลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การรับจัดซื้อและกระจายสินค้า และบริการสารสนเทศโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งทุกประเทศในอาเซียนยอมรับว่าโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการขยายเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีมติผลักดันให้โลจิสติกส์เป็นบริการที่ต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Priority Sector) เพื่อเป็นการนำร่องสำหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Read More

AEC : การเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาบริการที่สำคัญของอาเซียน : บริการโลจิสติกส์

AEC : การเร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาบริการที่สำคัญของอาเซียน : บริการโลจิสติกส์ เป็นเวลากว่า 10 ปีที่สมาชิกอาเซียนได้เจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับแรกของไทย  จนกระทั่งในปี 2545  จึงได้เกิดแนวคิดที่จะปรับระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้กระชับมากขึ้น  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การลงทุน 
Read More

AEC : โลจิสติกส์ศาสตร์แห่งการเอาชนะในเวทีแข่งขัน

AEC : โลจิสติกส์ศาสตร์แห่งการเอาชนะในเวทีแข่งขัน   โลจิสติกส์ เป็นคำที่หลายคนไม่คุ้นเคยว่าหมายความว่าอะไรแน่  แต่คงทราบว่ามีความสำคัญ เพราะอย่างน้อยก็มีแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องนี้เป็นการเฉพาะที่ตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  มหาวิทยาลัยตื่นตัวเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 20 กว่าแห่ง  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็มีกรรมการร่างยุทธศาตร์ในการสร้างกำลังคนโลจิสติกส์   หากค้นหาจาก google ด้วยคำ “โลจิสติกส์” ก็จะพบ web เกือบ 600 web คนจำนวนมากคิดว่า โลจิสติกส์เป็นแค่เพียงการขนส่งของ เพราะเห็นรถบรรทุกจำนวนมากเขียนข้างรถว่า logistics   แต่หากอ่านงานวิจัยที่ สกว. สนับสนุนในประชาคมวิจัยเล่มนี้แล้วจะเห็นว่า โลจิสติกส์มีความหมายมากกว่านั้น  เช่น
Read More

AEC : LSP ไทยผนึกกำลังสู้ เทรนด์ยุคการค้าเปลี่ยน-เปิดเสรีรุกคืบ

AEC LSP ไทยผนึกกำลังสู้ เทรนด์ยุคการค้าเปลี่ยน-เปิดเสรีรุกคืบ Source: มนัญญา อะทาโส ธุรกิจโลจิสติกส์ปี 52 แข่งดุ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเหนื่อยทั้งศึกใน-ศึกนอกประเทศ เหตุผลพวงพายุเศรษฐกิจโลกและการเปิดเสรีกรอบอาเซียนที่รุกคืบ ชี้ต้องผนึกกำลังแข่งขัน-เน้นใช้ระบบไอที ด้านผู้ผลิตต่างงัดกลยุทธ์ลดต้นทุนโลจิสติกส์สู้จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าในยุคซัพพลายเชนข้ามโลกส่งผลกระทบต่อแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ที่เห็นชัดเจนคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกหดตัว รวมถึงการเคลื่อนย้ายการค้า-การลงทุนเป็นไปอย่างเสรี ส่วนเทรนด์การค้าปัจจุบันได้หันมาค้าขายระหว่างภูมิภาคมากขึ้น เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งข้อมูลจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าในปี 2550 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ากับตลาดอาเซียนเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ การที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ประกาศชัดเจนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Read More

AEC : ที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนจบ

AEC : ที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนจบ ด้วยความสำเร็จครั้งสำคัญในการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อปีพ.ศ. 2536 จวบจนกระทั่งปีพ.ศ. 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ณ ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
Read More

AEC : ที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอน 2

AEC : ที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอน 2 หลังจากก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ในปีพ.ศ. 2510 และเริ่มมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งแรกในปีพ.ศ. 2520 ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนเป็นร่มใหญ่ไว้แล้ว ก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้น โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน หรือ ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangements:
Read More

AEC : ที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอน 1

เรื่องของอาเซียนคงต้องท้าวความย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีก่อน ตั้งแต่ที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ยังคงดำเนินการแข่งขันกันเอง ซึ่งเป็นยุคแห่งการเผชิญหน้าทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขันในการผลิต การส่งออก การตลาด การหาแหล่งทุนและเทคโนโลยี
Read More