Copy Machines, a Security Risk? CBS News มีการค้นพบว่าเครื่องถ่ายเอกสารในบางรุ่นจะมี Harddisk ที่ทำการเก็บข้อมูลของเอกสารที่ถูกถ่ายเอาไว้ โดยที่ลูกค้าบางราย อาจจะไม่ทราบได้ ซึ่งจากในคลิปวีดีโอ มีการสุ่มตัวอย่าง โดยทำการซื้อ Harddisk จากเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว(ในอเมริกา) ที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกเก็บในคลังแห่งหนึ่ง พบว่ามีเอกสารที่มีข้อมูลในระดับ sensitive จำนวนหนึ่ง เช่น ข้อมูลคนไข้ ข้อมูลเอกสารจากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจากสถานีตำรวจ หรือจะเป็นเอกสารแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บอยู่ภายใน Harddisk