Tag: E-learning

ห้องสมุดเสมือนจริงเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร

ห้องสมุดเสมือนจริงเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร วันที่ : 10 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) เต็มรูปแบบ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปจำนวนมากเข้าสู่การเรียนรู้ในโลกเสมือนจริง (Virtual Learning) โดยสามารถศึกษาเล่าเรียนและค้นหนังสือในห้องสมุดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะพักอาศัยอยู่ที่ใด เนื่องจากหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้เข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งให้มีการนำหนังสือ วารสาร เอกสาร
Read More

พัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning

พัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปัจจุบันการอุดมศึกษาของไทย นับว่ามีการตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในหลายมหาวิทยาลัย ผมได้เสนอแนวความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยที่เรียนแบบออนไลน์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในหนังสือศึกษิตแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อมามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเสมือนแห่งแรกของประเทศ โดยการริเริ่มของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย (สกอ.) การเปิดหลักสูตรออนไลน์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งใช้ต้นแบบการจัดหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์
Read More

E-learning กับ วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบองค์กรไทย

E-learning กับ วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบองค์กรไทย ใครๆ ก็รู้ว่าเรากำลังอยู่ในยุคดิจิตอล แม้แต่เด็กเล็กๆ เรียนอยู่ประถมต้นในโรงเรียนต่างๆ ก็รู้จักที่จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์เป็นกันทั้งนั้น ครูอาจารย์ทั้งหลายก็สนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต โดยเน้นย้ำว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นไม่เพียงพอ โดย ลูกศิษย์ทั้งหลายพึงขวนขวายใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจาก อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเว็บไซต์มากมายให้เข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาหาข้อมูลได้ ซึ่งกระบวนการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนี้ คือ Self-Learning Process นั่นเอง โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพสูง ในสมัยก่อนที่การใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลาย การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก็คือการหาหนังสือตำรับตำรามาอ่านจากห้องสมุดบ้างหรือซื้อหาหนังสือมาอ่านเองบ้าง แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาด้วยตนเองก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก เพียงกดปุ่ม
Read More