Distribution Center (DC) Source: ธนิต โสรัตน์ ศูนย์กระจายสินค้าหรือที่มักเรียก ทับศัพท์ว่า DC เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการโลจิสติกส์ โดยเป็นกล ไกของโลจิสติกส์ให้เกิดการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้าที่เป็น End User ภายใต้เงื่อนไข ของเวลาและต้นทุน ที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์กระจายสินค้าเป็นหน่วยของโลจิสติกส์ในการทำหน้าที่ทางธุรกรรมรับช่วงส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ เป็น Final Production เพื่อให้มีการส่งมอบไปสู่ลูกค้าหรือผู้ใช้คนสุดท้าย (End User) ดังนั้น หน้าที่ สำคัญของศูนย์กระจายสินค้าจึงเป็นแหล่งในการรวบรวม แบ่ง