CSR not PR ยังมีหลายคนและหลายองค์กรที่เข้าใจสับสน จะด้วยความตั้งใจแกล้งไม่รู้หรือทำตามกระแสก็ตาม แต่จะบอกแบบเตือนสติทุกคนว่า Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า CSR นั้น ไม่ใช่กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร หรือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานแต่อย่างใด แม้ว่าหลายองค์กรจะผนวกเข้าไว้เป็นงานหนึ่งของฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ตาม แต่ต้องระวังให้ดีและต้องแยกให้ขาด บางองค์กรแยกเป็นแผนกออกมาต่างหาก เพื่อกันความพลั้งเผลอของพนักงานที่อาจจะอดคิดปะปนกันไม่ได้ ช่วงหลังมานี้ที่เห็นกันมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย คือการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นทุนตั้งต้นและจัดตั้งออกมาเป็นรูปของมูลนิธิเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อแยกความรู้สึกระหว่างการทำธุรกิจกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม แต่ก็ยังเป็นคำถามอยู่ในใจนักวิชาการหลายคนว่าใช่ CSR หรือไม่ เพราะถ้าขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่อยู่ฝั่งของการทำธุรกิจกับมูลนิธิที่ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมแล้ว ก็จะกลายเป็นต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่