Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ Post Today – หลังจากที่คุณครูได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) … ซึ่งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในกระบวนการความคิดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความฉลาด และเป็นการพัฒนาสมองซีกขวาเพียงด้านเดียว ยังมีอีกหนึ่งความคิดที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ที่คุณครูอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ พิจารณาแยกแยะสิ่งถูกหรือไม่ ผิดหรือไม่อย่างไรโดยใช้วิจารณญาณ ใช้เหตุผลอย่างเหมาะสมในการตัดสินหรือแก้ไขปัญหา หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิจารณญาณแก่ลูกควบคู่กันไป ก็จะทำให้ลูกเกิดการพัฒนาของสมองซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆ กันค่ะ การฝึกให้ลูกใช้สมองทั้งสองข้างไปพร้อมๆ กัน จะเป็นการทำให้สมองของเด็กๆ