Credit Rating Agency : ปัจจัยบ่งชี้การลงทุนในโลกปัจจุบัน 1. การจัดการและผลการดำเนินงาน (Management and mance) ในระดับธุรกิจพิจารณาจากผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการ ความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ โครงสร้างในการบริหารงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร การแก้ไขปัญหาของธุรกิจในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีผลต่อผลประกอบการของกิจการ ในระดับประเทศพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ฐานะทางการคลัง ความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนภาวะการค้า การลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 2. ขนาด