ไอที : ปฏิวัติระบบสำรองข้อมูล เปลี่ยนยุคเข้าสู่ดิจิตอล “แก้ว” Glass Storage วัสดุธรรมดาอย่าง “แก้ว” กำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บข้อมูลสำคัญๆ ระดับชาติ และระดับโลก วัสดุธรรมดาอย่าง “แก้ว” กำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บข้อมูลสำคัญๆ ระดับชาติ และระดับโลก ในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกวันนี้โลกถูกขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่า “ข้อมูล” ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลตัวเลขประกอบการธุรกิจ ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ หรือข้อมูลสถิติที่ใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุน นักธุรกิจ และผู้บริหารประเทศ ที่จะใช้นำมาประกอบในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการใดๆ