Brand Champions วันนี้ต้องขอยอมรับว่าไม่สามารถที่จะหาคำในภาษาไทยสั้นๆกระชับๆมาใช้เป็นหัวเรื่องอย่าง เหมาะสมแทนคำภาษาอังกฤษ แต่หากให้อธิบายว่าหมายถึงอะไรจะครอบคลุมได้ดีกว่า เอาเป็นว่าวันนี้จะของพูดถึงการสร้าง Brand Champions ซึ่งหมายถึงพนักงานภายในองค์กรที่มีจิตวิญญาณ ทัศนคติ พฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ค่านิยม การพูดจาและการแสดงออกทั้งหลายสะท้อนแก่นของ Brand ทำตัวเป็นทูตที่ดีของ Brand เป็นแบบอย่างให้พนักงานคนอื่นในองค์กรให้ปรับการทำงาน ปรับพฤติกรรม ปรับการแสดงออกเพื่อเสริมสร้างคุณค่าหลักของ Brand องค์กรทุกองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง Brand จะต้องพยายามพัฒนาพนักงานในองค์กรให้เป็น Brand Champions เพื่อที่จะมีพนักงานเป็นทูตที่ดีของ Brand