Tag: BICC

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ตอนที่ 3

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ตอนที่ 3 ภาพประกอบ บทบาทของบุคคลากรใน BICC บุคคลากรประเภทไหนที่ BICC ต้องการ? ต้องมีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และคุณสมบัติแบบใด? อย่างน้อยที่สุด BICC ควรจะประกอบด้วย ผู้จัดการ BICC นักวิเคราะห์ธุรกิจ หัวหน้าส่วนดูแลข้อมูล และ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี หลังจากการก่อตั้งได้สักระยะแล้ว BICC
Read More

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ตอนที่ 2

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ตอนที่ 2 ขั้นตอน 5 ประการของโมเดลพัฒนาการ การเข้าใจในโมเดลดังกล่าวจะไล่ระดับของความเข้าใจตั้งแต่ บุคคลากร กระบวนการ ระบบโครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นพื้นฐานของ BICC ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรของคุณต่อไป ความสามารถในการสร้าง BICC นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมขององค์กรของคุณ แต่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการสร้าง Intelligence ที่จะสามารถกำหนดโครงสร้างของ BICC ของคุณได้ต่อไป พื้นฐานในการดำเนินการ
Read More

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC)

กลยุทธ์การผลักดันองค์กรของคุณสู่มาตรฐานที่เหนือคู่แข่งด้วย Business Intelligence Competency Centre (BICC) ในขณะที่แนวโน้มของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ทั่วเอเชียแปซิฟิกต่างพยายามทําความเข้าใจและหาวิธีการพัฒนาเพื่อสร้างความหยั่งถึงทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence – BI) ให้กับองค์กรของตนในปัจจุบัน ผลสำรวจต่างๆ มากมายได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว ด้วยเหตุผลหลักๆก็คือองค์กรหลายแห่งยังคงประสบปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่รวมถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลักดันการตัดสินใจทางธุรกิจ จากผลการสำรวจของ BetterManagement.com (เว็บไซต์ที่ทำการวิจัยหาแนวทางพัฒนาการจัดการและตัดสินใจด้านธุรกิจแก่องค์กรทั่วโลก) แสดงให้เห็นว่ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารระบุว่าพวกเขาไม่เคยหรือแทบจะไม่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมประสิทธิภาพของการตัดสินใจทางธุรกิจเลย หรือในบางครั้งได้รับข้อมูล แต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเพื่อสร้างกลยุทธ์แก่พวกเขาได้ สาเหตุดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการขาดความเข้าใจในการสร้างและกระจายความหยั่งถึงทางธุรกิจไปในระดับองค์กร
Read More