Benchmarking : วิธีพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้แข่งขันหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน ทั้งคู่แข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยี และเงินทุน ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความสามารถทางการแข่งขัน ในสภาวะการณ์ของโลกที่ไร้พรมแดน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากแม้เพียงหยุดนิ่ง ผู้ประกอบการก็อาจล้าสมัยได้ในชั่วพริบตา การทำ Benchmarking เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยทำให้องค์กรรู้จักตัวเอง วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยขององค์กรว่าเป็นอย่างไร อยู่ที่ใด “การทำ Benchmarking มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ