Tag: article

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างงานแนะแนวผู้เรียน วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การแนะแนวแก่นักศึกษา เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ โดยตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อ “Offiice of career service” หน่วยงานนี้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการเรียน การเลือกวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประกอบอาชีพของนักศึกษาทุกระดับ โดยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งในการเลือกวิชาเรียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพในอนาคต การให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมถึงการฝึกงานทั้งในและนอกประเทศ สำนักงานนี้ได้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่นักศึกษาในหลายรูปแบบ การให้คำปรึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น
Read More

วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย

วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย วันที่ : 6 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ การกำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์และสกัดปัจจัยสำคัญออกมา บทความนี้นำเสนอปัจจัยภายนอก 5 ประการสำคัญที่มีผลต่อการจัดการศึกษาไทย ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการกำหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Read More

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ การสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 29 กุมพาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 และการสอบเอเน็ต ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 พบการทุจริตทั้งหมด 9 ราย การสอบโอเน็ตพบทุจริตทั้งหมด
Read More

บริการชุมชน สะท้อนความรับผิดชอบสังคม

บริการชุมชน สะท้อนความรับผิดชอบสังคม วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ การดำเนินกิจการของฮาร์วาร์ดมีส่วนสร้างรายได้ ให้เมืองบอสตันและเคมบริดจ์อย่างมาก โดยเกิดการจ้างงานมากถึง 48,000 ตำแหน่ง จากบริษัทวิจัยที่เข้ามาตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย รายงานปี ค.ศ. 2002 พบว่า รายได้จากกิจการส่วนนี้มากถึง 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้อีกส่วนมาจากการใช้จ่ายของนักศึกษาที่มีมากถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม การสร้างงานและรายได้มหาศาลให้เมืองบอสตันและเคมบริดจ์นี้
Read More

เพิ่มรับนักศึกษาเกินกำหนด ส่งผลลดคุณภาพจัดการศึกษา

เพิ่มรับนักศึกษาเกินกำหนด ส่งผลลดคุณภาพจัดการศึกษา วันที่ : 21 พฤษภาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : นิตยสารการศึกษาอัพเกรด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สรุปยอดผู้สมัครเรียนผ่านระบบแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 124,821 คน จากที่ สกอ. วางแผนรับสมัครไว้ที่
Read More

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข

คัดลอกผลงานผู้อื่น ปรากฏการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปรากฏการณ์หนึ่งที่อาจกระตุ้นให้การศึกษาไทย ต้องหันมาปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มาจากข่าวคราวเรื่อง การคัดลอกผลงาน งานวิจัยของผู้อื่น โดยในปี 2549 มีงานวิจัยที่พบว่า จากการสุ่มตัวอย่างวิทยานิพนธ์จำนวน 70 เล่ม มี 27 เล่ม ที่ผู้ทำวิจัยได้คัดลอกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและผลงานวิจัยผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง การกระทำดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
Read More

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 13 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขหรือป้องกัน จะส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ใช้การปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน โดยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งการใช้กลไกตลาดในการจัดการศึกษา อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ ปัญหาด้านคุณสมบัติของตลาด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลตลาดแรงงาน การขาดระบบข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีตำแหน่งงานรองรับ
Read More

การ์เด็น โกรฟ แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง

การ์เด็น โกรฟ แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง การ์เด็น โกรฟ” แบบอย่างจัดการศึกษาในเมือง กรุงเทพฯ มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 433 โรง สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เรียนประมาณ 350,000 คน และครูประมาณ 15,000 คน ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ จำนวนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนและเสี่ยงต่อการออกกลางคัน อีกทั้ง ผู้เรียนบางส่วนไม่ใช่คนกรุงเทพฯ โดยกำเนิด แต่อพยพย้ายถิ่นตามพ่อแม่เข้ามา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา คนต่างจังหวัดจะเข้ามาทำงานในเมืองเพิ่มขึ้น
Read More

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง หลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมือง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีมหานครขนาดใหญ่ (Megacity จำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคนอาศัยอยู่) จำนวน 27 เมือง (The World Gazetteer, 2008) การพัฒนามหานครขนาดใหญ่นี้ต้องอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากมีสภาพการตั้งถิ่นฐานที่หนาแน่น มีสภาพและปัญหาที่เฉพาะเจาะจง มีสภาพเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากประชาชนในภูมิภาคอื่น ในต่างประเทศ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบางแห่งก่อตั้งวิทยาลัยเพื่อทำการศึกษาวิจัยและเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง (urbanization) เช่น วิทยาลัยการวางผังเมืองและการจัดการสาธารณะ (College of Urban
Read More

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา

ตัดแปะจากเน็ต… ชะงักงันทางปัญญา วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัจจุบัน “อินเทอร์เน็ต” เป็นเครื่องมือเพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จึงมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ในปี 2550 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประมาณการณ์ว่า จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยน่าจะขยายตัวได้อีก โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยประมาณ 9.4 ล้านราย คาดว่าจะเพิ่มเป็น 10.5 ล้านคนในปี 2551 และในปัจจุบัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
Read More