ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AQ (Adversity Quotient) และ EQ (Emotional Quotient) เปิดเผยว่า จากการวิจัยพบว่า ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์ยุคนี้ ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะเชาว์ปัญญาหรือ IQ (Intelligence Quotient) และ เชาว์ทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotion