50,000 stolen iTunes accounts for sale in China พบว่ามีการขาย Account ของ iTune ประมาณ 50 ,000 บัญชี โดยที่บัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีนั้นๆ ยังคงใช้งานได้อยู่ โดยบางบัญชีมีการรับรองว่า สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ซึ่งถูกประมูลอยู่บนเว็ปแห่งหนึ่งในประเทศจีน ในราคา 1 ยวน (0.15 USD