Tag: ไอคิว

ไม่ใช่เพราะไอคิว..สงครามระหว่างเพศเหตุจากสมอง

ไม่ใช่เพราะไอคิว..สงครามระหว่างเพศเหตุจากสมอง ทำไมผู้ชายคุยไปดูทีวีไปไม่ได้ ผู้หญิงถนัดนักเรื่องการทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน อาทิ เขียนรายการของที่จะซื้อพร้อมกับทำกับข้าวและบอกสามีให้ดูลูกทำการบ้าน การสแกนสมองบ่งบอกว่า สมองผู้หญิงไม่เคยว่างเปล่าแม้ยามหลับ ในทางตรงข้าม ผู้ชายมักพบว่าเวลาถูกขอให้โทรศัพท์ระหว่างดูทีวีเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สมองซีกซ้ายและขวาของคนเราเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยกลุ่มเส้นประสาทที่เรียกว่า corpus callosum โรเจอร์ กอร์สกี้ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในแอลเอ ยืนยันว่าสมองของผู้หญิงมี corpus callosum หนากว่าผู้ชาย 10% และมีการเชื่อมต่อระหว่างสมองสองซีกมากกว่าผู้ชาย 30% ทั้งยังพิสูจน์ได้ว่า หญิง-ชายใช้สมองคนละส่วนกันเวลาทำงานอย่างเดียวกัน สมองของผู้ชายพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มุ่งเน้นกับงานเพียงงานเดียว ขณะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงกระตุ้นเซลล์สมองให้ทำการเชื่อมต่อสมองซีกซ้ายและขวามากขึ้น
Read More

กรมสุขภาพจิตแนะ 5 วิธีสร้างไอคิว/อีคิวให้ลูก

กรมสุขภาพจิตแนะ 5 วิธีสร้างไอคิว/อีคิวให้ลูก กรมสุขภาพจิต 7 ม.ค.- กรมสุขภาพจิต แนะ 5 วิธีสร้างไอคิว อีคิว พัฒนาปัญญาลูก ขณะที่ผลสำรวจพบเด็กไทยอยากไปโรงเรียนแค่ร้อยละ 38 ลดลงจากเดิมร้อยละ 43 ห่วงไอคิวเด็กไทยลดเพราะไม่ชอบอ่านหนังสือ และใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการเสวนา “บัญญัติ 5 ประการ พลังสร้างปัญญาลูก”
Read More

นับวันยิ่ง ‘น่าเป็นห่วง’ ‘ไอคิว-อีคิว’ ‘เด็กไทย’ มีไม่พอ !!

นับวันยิ่ง ‘น่าเป็นห่วง’ ‘ไอคิว-อีคิว’ ‘เด็กไทย’ มีไม่พอ !! “การเปลี่ยนแปลงโดยรวมดีขึ้น จาก 61.59 ในปี 2544 เป็น 64.04 ในปี 2549 แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นกลับปรับลดลงจาก 67.87 ในปี 2544 มาอยู่ที่ 59.99 ในปี 2548 และเหลือ 58.75 ในปี 2549
Read More

ระบุ ‘ครอบครัวอบอุ่น’ สร้างเสริม ไอคิว อีคิว เด็กได้

ระบุ “ครอบครัวอบอุ่น” สร้างเสริม ไอคิว อีคิว เด็กได้ • ครอบครัว หลังพบ เด็กออทิสติก มีพัฒนาการดีขึ้น กรมสุขภาพจิต ห่วงไอคิว-อีคิวเด็กไทย หลังสำรวจพบดัชนีครอบครัวอบอุ่นลดลง ระบุสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวช่วยสร้างเสริมพัฒนาการเด็กได้ พร้อมเดินหน้าร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี นำร่องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างไอคิว-อีคิว ของเด็กและครอบครัวโดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ข้อมูลจากการทำวิจัยเชิงสำรวจของกรมสุขภาพจิตปี 2550 พบว่า เชาวน์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กวัยเรียนที่อายุระหว่าง 6-11
Read More

ดีกรีแห่งความทุกข์ ไอคิวและอีคิวที่ถูกทำลาย

ดีกรีแห่งความทุกข์ ไอคิวและอีคิวที่ถูกทำลาย จาก หมอชาวบ้าน ปีที่ 26 ฉบับที่ 308 หน้า 17-21 สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานในสิกขาบท ตั้งใจที่จะงดเว้นจากการประทุษร้าย สติสัมปฤดี โดยการดื่มสุราและเสพของมึนเมาทุกชนิด อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท นี่คือคำสมาทานศีลข้อที่ 5 ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า สุรา เหล้าและแอลกอฮอล์
Read More

ไอคิวความฉลาด…เพิ่มได้

ไอคิวความฉลาด…เพิ่มได้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ แต่ผลสำรวจล่าสุดก็ออกมาว่า เด็กไทยเรามีไอคิวต่ำกว่าระดับมาตรฐานโลกถึง 10 จุด! ตัวเลขนี้มาจากผลวิจัยสุขภาพจิตของคนไทยปี 2546 ที่เปิดเผยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำเอาผู้เป็นพ่อแม่และครูอาจารย์สะดุ้งไปตามๆ กันเลยทีเดียว ตัวเลขที่ควรจะเป็นของค่ามาตรฐานไอคิวปกติควรอยู่ที่ 90-100 จุด แต่ระดับสติปัญญาเด็กไทยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 88 จุดเท่านั้น ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะมีผลให้ความสามารถในการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์ของเด็กต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ตัวเลขไอคิวเด็กสูงๆ สาเหตุสำคัญเชื่อว่าปัจจุบันพ่อแม่เลี้ยงลูกเฉพาะด้านร่างกาย แต่ลืมฝึกฝนด้านสติปัญญา โดยยกภาระให้แก่ครูและโรงเรียน ทั้งที่แท้จริงแล้วการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กต้องเริ่มต้นจากที่บ้าน พ่อแม่และครอบครัวคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็กทางสติปัญญา เพราะเด็กแต่ละคนมีการคิด การเรียนรู้ และมุมมองความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
Read More

ไอคิวเด็กไทยต่ำกว่าระดับสากล แม่ขาดสารไอโอ ดีนตอนตั้งท้อง

ไอคิวเด็กไทยต่ำกว่าระดับสากล แม่ขาดสารไอโอ ดีนตอนตั้งท้อง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไอโอดีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการ สร้างเซลล์สมองของเด็กทำให้เด็กมีไอคิวหรือสติปัญญาดี หากแม่ขาดสารไอโอดีนระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้ลูกปัญญาอ่อน ซึ่งสามารถเห็นอาการชัดเจนได้ ประมาณร้อยละ 1-10 ของเด็กที่เป็นเท่านั้น อีกร้อยละ 5-30 จะเกิดปัญญาทึบ ที่เหลืออีกร้อยละ 70 จะออกมาในรูปของการเฉื่อยชา เกียจคร้าน อ่อนแรง จากการสำรวจการใช้เกลือครั้งล่าสุดในปี 2549 พบมีครัวเรือนเพียงร้อยละ 59 ใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร
Read More

แนะพ่อแม่สร้างไอคิว-อีคิวแก่ลูกด้วยการหมั่นพูดคุย

แนะพ่อแม่สร้างไอคิว-อีคิวแก่ลูกด้วยการหมั่นพูดคุย นักจิตวิทยาระบุ ไอคิว อีคิว เด็กจะพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่มีเวลาพูดคุย และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเด็กโต พ่อแม่ต้องปรับการสื่อสาร รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เหตุผลมากกว่าออกคำสั่ง แนะฝึกให้เห็นถึงความทุกข์ของสังคม เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองและช่วยเหลือสังคม รร.แอมบาสเดอร์ 7 มิ.ย. – กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550 เรื่อง “ไอคิว-อีคิว ดีขึ้นแน่…ถ้าพ่อแม่พัฒนา” พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
Read More

พุทธศาสนา พัฒนา ไอคิว อีคิว

พุทธศาสนา พัฒนา ไอคิว อีคิว อีคิว และ ไอคิว เป็น คำศัพท์ สมมุติ เพื่อใช้เรียก ความสามารถของบุคคล อันได้แก่ความรู้ ความจำ ปฏิภาณไหวพริบ และสภาพสภาวะจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก อันเกี่ยวกับระบบของสมอง และพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ ศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ สามารถพัฒนา อีคิว และไอคิวได้ ชนิดที่เรียกว่า เป็นแม่แบบ หรือเป็นต้นแบบของการพัฒนา
Read More

สลดเด็กไทยไอคิวต่ำ-ห้าม3ขวบดูทีวี

สลดเด็กไทยไอคิวต่ำ-ห้าม3ขวบดูทีวี “จัดสื่อโทรทัศน์ให้เหมาะสม” วันที่ 13 ธ.ค.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวง(วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 3 ฝ่ายระหว่าง วธ. กรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการและเครือข่ายครอบครัว ว่าขณะนี้การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ (เรตติ้ง) เพื่อให้เกิดสื่อที่มีคุณภาพในสังคมไทยโดยในระยะ 3 เดือนนี้จะเป็นการทดลองใช้เรตติ้งที่กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ตัวอักษร โดยเครือข่ายนักวิชาการ เยาวชน ครอบครัว และภาคประชาสังคมจะทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบความเหมาสมของเรตติ้ง หากพบรายการใดมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง จะแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ SMS โทรศัพท์มือถือ 4863333
Read More