ไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดความขัดแย้ง Promote equality to ease the conflict ท่ามกลางสถานการณ์การย้ายพรรคเพื่อหาหลักแหล่งที่มั่นคงของบรรดานักการเมืองในขณะนี้ อาจเป็นภาพที่เห็นชัดเจนเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่ไม่สามารถผสานผลประโยชน์ภายในพรรค เนื่องจากหัวหน้าพรรคขาดความสามารถในการพิจารณาส่งผู้สมัครลงในแต่ละเขต ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขากันเอง อาจรุนแรงไปถึงการใส่ร้ายป้ายสีกันในพรรคด้วย เมื่อผู้สมัครหลายคนไม่สามารถทนอยู่ภายใต้บรรยากาศความขัดแย้ง จึงแสดงออกทางการเมือง เช่น การลาออกจากพรรค การย้ายพรรค เป็นต้น โดยทั่วไปลักษณะการขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องมีพื้นฐานความสัมพันธ์กับบุคคลบางกลุ่มในพรรคมาก่อน เพื่อเป็นฐานเสียงสนับสนุนบุคคลที่กลุ่มตนเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้นำสูงสุดของพรรค ทำให้มีคนบางกลุ่มที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับหัวหน้าพรรคมากกว่าคนบางกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานความสัมพันธ์กันมาในอดีต เป็นเหตุให้ช่วงการคัดเลือกผู้สมัครลงเขตเลือกตั้งนั้น หัวหน้าพรรคมักพิจารณาเลือกคนที่ตนใกล้ชิดสนิทสนมก่อน รวมถึงเรื่องชาติตระกูล