ผศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ทำงานวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนงานของผู้อยู่ในระยะเริ่มต้นของวัยทำงาน (Young Switching Jobs) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนงานของบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและอยู่ในระยะเริ่มต้นของวัยทำงาน เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน “การทำงานวิจัยเรื่องนี้เนื่องมาจากผมมีความรู้สึกเป็นห่วงบุคลากรของประเทศที่ขยันเปลี่ยนงานบ่อย บางคนอาจเปลี่ยนงานเพราะต้องการเงินเดือนที่สูงกว่า เปลี่ยนเพราะทนต่อระบบงานไม่ได้ เข้ากับคนในที่ทำงานไม่ได้ หรือเปลี่ยนเพราะอยากทดลองงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่ตามมาแน่นอนคือ การหยุดชะงักของระบบงานในหน่วยงานนั้น ๆ ความเชี่ยวชาญชำนาญของผู้ที่เปลี่ยนงานเอง ก็เปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าย้ายกระถางปลูกบ่อย ๆ มันก็จะยังไม่มีรากที่แข็งแรงเติบโตสักที” ผศ.ดร.นำยุทธ