ไฟฟ้าพลังน้ำให้ชีวิตใหม่ชาวตองเหลือง • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น หวังยกระดับคุณภาพชีวิต-กระตุ้นชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางปัญหาวิกฤติพลังงานของโลก ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองอย่างถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้แล้วมีแต่หมดไป หนึ่งในบรรดาพลังงานทดแทนที่ถือว่าเป็นพลังงานยอดนิยมมากที่สุดคือ “พลังน้ำ” โดยข้อมูลของ IEA (International Energy Agency) ระบุว่า ปัจจุบันทั่วโลกผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 16.6 และคิดเป็น 92% ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ประเทศไทยมีทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีศักยภาพเพียงพอ