ทิศทางการพัฒนาของไบโอดีเซล Source: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา การพัฒนาไมโอดีเซลเริ่มต้นในห้องทดลองเล็กในปี 2530 ที่ สถาบันการพัฒนาวิศวกรรมการเกษตร (Federal Institute for Agricultural Engineering) เมือง Wieselburg ประเทศออสเตรีย และได้มีการเริ่มต้นโรงงานผลิตไบโอดีเซล ปี 2535 ที่เมือง Aschach ประเทศออสเตรีย แต่ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าที่ไบโอดีเซลจะเป็นเชื้อเพลิงที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือได้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล รุ่นใหม่ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ไบโอดีเซล ได้รับความยอมรับจากลูกค้าเนื่องจากประเทศออสเตรีย