Tag: โลกาภิวัตน์

พัฒนาผู้เรียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

พัฒนาผู้เรียนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วันที่ : 4 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด ผลการวิจัยเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งดิฉันได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าในโครงการวิจัย พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง โดยเฉพาะผลกระทบด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทางด่วนข้อมูลข่าวสาร ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ และโอกาสทางการศึกษา ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นเดียวกัน
Read More

ความรู้คู่โลกาภิวัตน์

ความรู้คู่โลกาภิวัตน์ บริหารรัฐจัดการธุรกิจ : ธงชัย สันติวงษ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมได้เขียนในบทความเน้นให้ทราบเสมอว่า โลกยุคใหม่ไร้พรมแดนอันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ จะทำให้ธรรมชาติโลกเปลี่ยนแปลงไป คนและองค์การทั้งหลาย ต้องปรับตัวและพัฒนาตาม ให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีความอ่อนแอ ล้าสมัย ไปจนถึงล่มสลาย หรือคุณภาพชีวิตหดหาย กับการตกเป็นทาสของเทคโนโลยี หรือกลายเป็นเบี้ยล่างของคู่แข่งขันที่เหนือกว่าและแข็งแรงกว่า ในการปรับตัวและพัฒนาตนเองนี้ จะทำได้แค่ไหนหรือไม่นั้น
Read More