Tag: โซ่อุปทาน

โซ่อุปทานหัตถกรรมจักรสานกระเป๋าผักตบชวา

โซ่อุปทานหัตถกรรมจักรสานกระเป๋าผักตบชวา Source: ผศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ทำวิจัยโซ่อุปทานของหัตถกรรมจักรสานกระเป๋าผักตบชวาเพื่อการส่งออกมาร่วมแชร์ข้อมูล มักมีการกล่าวถึงการบริหารจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีโรงงานผลิตรายเดียวและ ซัพพลายเออร์ไม่กี่รายในโซ่อุปทานนั้น เรายังพบว่ามีประเด็นปัญหาหลายด้านในโซ่อุปทานภายในโรง งานผลิตและโซ่อุปทานระหว่างโรงงานผลิตกับซัพพลายเออร์ อีกด้านหนึ่งของการประยุกต์การบริหาร จัดการโซ่อุปทานของสินค้าจากหัตถกรรมจักรสานผักตบชวาเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาที่น่าสนใจของ สินค้ากลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านจังหวัดชัยนาท 13 กลุ่ม รวมกันผลิตสินค้าจากผักตบชวา เป็นโซ่อุปทานซึ่งมีการรวบรวมวัตถุดิบผักตบชวาจากหลายแหล่งมาที่ศูนย์กลางโดยมีกลุ่มบ้านอ้อยเป็นศูนย์กลาง แล้วกระจายผักตบชวาสำหรับการผลิตไปยังหลายคนในหลายหมู่บ้าน เพื่อถักสานเป็นผลิตภัณฑ์ตามแบบ แล้วทำการขนส่งกลับมาศูนย์ ซึ่งต้องรวบรวมให้ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพและเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้าซึ่งจ้างผลิตเพื่อการส่งออก
Read More

โซ่อุปทานโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

โซ่อุปทานโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร Source: ธนิต โสรัตน์ กรณีศึกษาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารของประเทศไทย จะทำให้เห็นภาพกว้างของภาคการผลิต ทั้งภายในกิจการและองค์กรภายนอก ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบในโซ่อุปทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประมง อุตสาหกรรมพืชผักผลไม้ ทั้งในรูปแบบบรรจุภาชนะและหรือการแช่เย็น รวมถึงการแปรรูปอื่นๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนนำรายได้จากการส่งออกเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ประเทศไทยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆ ของโลก เช่น ข้าว ผลไม้สด ปลาบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุกระป๋อง ฯลฯ จนถือได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีปริมาณส่งออกมากจนจัดเป็น “ครัวของโลก” อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรของไทยก็ยังมีความอ่อนแอ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่สภาวะที่ยากจน เหตุผลสำคัญก็ต้องมาดูที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคการเกษตร
Read More

พลิกตำราโลจิสติกส์ : โซ่อุปทานหนังสือ

พลิกตำราโลจิสติกส์ : โซ่อุปทานหนังสือ Source: ผศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย คราวที่แล้วได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมคลังกระจายสินค้าของธุรกิจหนังสือแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กระจายหนังสือให้กับร้านหนังสือในเครือและนอกเครือทั่วประเทศ ตามปกติแล้วในการจัดการคลังหรือศูนย์กระจายสินค้าของอุตสาหกรรมใดๆ จะพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1) ความสามารถในการจัดการภายในคลัง ซึ่งรวมถึงการจัดการวัสดุคงคลัง และ 2) ความสามารถในการกระจายสินค้าที่เชื่อมโยงต่อกับการเติมสต๊อก (reorder point) ของร้านค้าปลีกที่เราจะกระจาย พอได้มีโอกาสมาดูการทำงานโลจิสติกส์ของการกระจายหนังสือของที่นี่แล้ว มีความรู้สึกว่าการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจนี้เป็นการทำงานปราบเซียนแบบนอกตำราอย่างหนึ่งเหมือนกัน ที่บอกว่านอกตำรามิใช่ว่าการจัดการโลจิสติกส์ไม่มีระบบ แต่เป็นกรณีศึกษาที่ยากและค่อนข้างเฉพาะกรณี ไม่เหมือนการกระจายสินค้าของคลัง seven-eleven
Read More

ผลกระทบกลยุทธ์การตลาดต่อโซ่อุปทาน

ผลกระทบกลยุทธ์การตลาดต่อโซ่อุปทาน Source: ผศ.ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา การจัดการโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรต่างๆ ในโซ่นั้น สำหรับโซ่ของฝ่ายลูกค้า การสื่อสารของด้านความต้องการมักจะทำให้เกิดการเก็บสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น (Bullwhip effect) เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีการเบี่ยงเบนไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งในบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อโซ่อุปทาน คำสำคัญ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการทางการตลาด วิธีการส่งเสริมการขาย การจัดการความต้องการสินค้า การจัดการโซ่อุปทานต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าขั้นสุดท้ายในโซ่อุปทาน ข้อมูลความต้องการสินค้าจะนำมาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานสำหรับการวางแผนที่รวมถึง การวางแผนการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และแผนการจัดส่งสินค้า ข้อมูลของความต้องการถูกรวบรวมและสื่อสารกลับมายังในโซ่อุปทานในรูปแบบของคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจจะเกิดการเบี่ยงเบนจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งทำให้เกิดการเก็บสินค้าคงคลังเกินความจำเป็นหรือที่เรียกว่า Bullwhip effect
Read More

ระบบโซ่อุปทานรูปแบบใหม่

ระบบโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ Source: ผศ. ดร สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา ระบบโซ่อุปทานรูปแบบใหม่ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ในบราซิล อุตสาหกรรมรถยนต์ ได้มีการขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในศตวรรษที่ 20 จนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของโลก และเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นแหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ใช้อ้างอิงในโลกอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้มีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการได้มีความท้าทายใหม่ๆ ได้แก่ 1. แรงกดดันในการลดต้นทุนการผลิตและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า 2. การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีอายุสั้นลง และมีการพัฒนาสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น 4.
Read More

การวัดสมรรถนะในรระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การวัดสมรรถนะในรระบบลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ระยะนี้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนมักจะมีการใช้ตัวชี้วัดสมรรนะการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า KPI (Key Performance Indicators) จะไปที่ไหนๆ ก็มีการกล่าวถึงตัวชี้วัดประเภทต่างๆ และมีการนำการใช้วิธีการวัดสมรรถนะขององค์กรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ Balance Scorecard ในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งนั้นได้นำไปใช้เต็มรูปแบบบ้าง ครึ่งๆ กลางๆบ้าง ตามประสาคนไทย คงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำอะไรลงไปก็จะต้องมีการวัดผล หรือเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งที่คนไทยคุ้นเคย คือการลุ่นผลฟุตบอลไงครับ จริงไหมครับ ใครว่าคนไทยไม่คุ้นกับการวัดผล ในเชิงลอจิสติกส์ที่จริงแล้วมีการศึกษาจาก Council of Logistics
Read More

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME

LOGISTIC..แนวรบใหม่ทางการค้า..สิ่งควรรู้สำหรับ SME   Source – Dept. of Industrial Promotion (Th/Eng) Friday, February 04, 2005  14:51 57305 XTHAI XECON XCOMMER V%GOVL P%DIP           สภาพการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและผันผวนมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามส่วนผสมการตลาด พบว่าความสามารถในการสร้างความแตกต่างของสินค้ากลับไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร เพราะความหลากหลายของสินค้าที่ออกสู่ตลาด รวมถึงการแข่งขันด้านราคา กลับส่งผลเสียต่อผู้ผลิตในตลาดทั้งหมด
Read More

Green Logistics

Green Logistics โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 20 สิงหาคม 2552           Green Logistics หรือโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้เริ่มมีบทบาทต่อกระบวนการค้า การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบต่างๆในภาคการขนส่ง รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มประโยชน์ กระแสของ Green Logistics เป็นการให้ความสำคัญต่อมิติการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน รวมถึง
Read More

อนาคตการค้าระหว่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์

อนาคตการค้าระหว่างประเทศ ชูยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์   ภายใต้ภาวะการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงในปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการขยายกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และจัดทำเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) มากขึ้น การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า หรือระบบโลจิสติกส์ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางน้ำ เพราะกว่า 90% ของสินค้าส่งออกต้องใช้เส้นทางน้ำเป็นหลัก จึงต้องใช้เรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก เพราะแต่ละปีมีปริมาณสินค้านำเข้า  และส่งออกไม่ต่ำกว่า 200 ล้านตัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือจึงถือเป็นอุตสาหกรรมเสริมที่มีความสำคัญกับการค้าไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือของไทยยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
Read More

โลจิสติกส์ไร้ทิศทาง

โลจิสติกส์ไร้ทิศ   หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม “สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม” อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เข้ามากำกับดูแลทางด้านระบบการขนส่งของประเทศทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ โดยนโยบายที่สำคัญของ “สรรเสริญ” ที่ประกาศไว้คือ นโยบายในการกำกับดูแลหน่วยงานทั้งหมดในช่วงของการทำงาน 1 ปี จะเน้นในเรื่องของการวางกฎระเบียบและระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มากกว่าจะลงไปเล่นในรายละเอียดของแต่ละโครงการ รวมทั้งจะมีการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ ให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยลดมลพิษ และช่วยประหยัดพลังงาน โดยจะมีการนำระบบด้านโลจิสติกส์ของประเทศมาเป็นแนวทาง
Read More