ถึงเวลาให้ความสำคัญกับโครงสร้างองค์กรแล้วหรือยัง? บ้านที่เราอยู่ยังมีการต่อเติม มีการปรับเปลี่ยนผังภายในบ้าน โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีมากขึ้น ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น การต่อเติมหรือการปรับเปลี่ยนบ้านเมื่อถึงจุดๆหนึ่งอาจจะมีข้อจำกัด ขยับขยายไม่ได้ ต่อเติมไม่ได้แล้วเพราะฐานรากไม่แข็งแรงพอ อาจจะต้องทุบทิ้งและสร้างใหม่ โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรคงจะไม่แตกต่างอะไรไปจากบ้าน จะมีแตกต่างกันตรงที่โครงสร้างขององค์กรจะมีทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วยังมีโครงสร้างที่เป็นนามธรรมอีกด้วย โครงสร้างที่เป็นรูปธรรม เช่น สถานที่ทำงาน ผังการบริหารงาน ส่วนโครงสร้างที่เป็นนามธรรมคือโครงสร้างการบริหารจัดการคน โครงสร้างทางสังคมของคน (หรืออาจจะเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร) ส่วนใหญ่โครงสร้างองค์กรทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมักจะออกแบบมาครั้งแรกเพียงครั้งเดียวและถูกใช้งานมาเรื่อยๆ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามสถานการณ์ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเปลี่ยนแปลงในจุดที่เป็นโครงสร้างย่อยมากกว่าโครงสร้างหลัก เหมือนกับการกั้นห้องใหม่ การตกแต่ง ต่อเติมในส่วนย่อยเท่านั้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนใหญ่มักจะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบตั้งรับมากกว่า เช่น มีการขยายโรงงานใหม่ จึงจะมีคิดปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกัน